Право окривљеног да у току поступка разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ ?

У члану 68. Законика о кривичном поступку, између осталих, прописано је и право окривљеног да разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ. Да би окривљени имао право да разматра списе неопходно је, тј. услов је да буде саслушан по одредбама о саслушању окривљеног, како је то предвиђено чланом 251. став 1. Законика о кривичном по...

Да ли ми је неопходан адвокат у поступку који се против мене води?

Законик о кривичном поступку у члану 74 прописује ситуације у којима окривљени мора имати браниоца и то су: 1) ако је нем, глув, слеп или неспособан да се сам успешно брани – од првог саслушања, па до правноснажног окончања кривичног поступка; 2) ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или те...