Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела за које се гоњење предузима по службеној дужности. Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, Закона, потврђеног Међународногуговора и прописа донетог на основу закона.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва.

Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац, а сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Овлашћење јавног тужиоца (члан 43. Законика окривичном поступку)

За кривична делаза које се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да:

  1. Руководи пред истражним поступком;
  2. Одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;
  3. Спроводи истрагу;
  4. Закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу;
  5. Подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;
  6. Одустане од оптужбе;
  7. Изјављује жалбе против неправоснажних судских одлука и подноси ванредне правне лекове против право снажних судских одлука и предузима друге радње када је одређено овим Законом.