Закони и други прописи

ЗАКОНИ И ДРУГИ ПРОПИСИ И АКТИ

 • Устав РС
 • Закон о јавном тужилаштву
 • Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
 • Законик о кривичном поступку
 • Кривични законик
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 • Закон о јавним набавкама
 • Закон о привредним преступима
 • Правилник о управи у јавним тужилаштвима
 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода са протоколима
 • Породични закон
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 • Информатор о раду